English    |   Liên hệ
image banner
Tổng số: 268
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1995/QĐ-UBND 16/09/2021 Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, ban hành kèm theo Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 9/3/2016 của UBND tỉnh
Lượt xem: 0
Tải về 0
1996/QĐ-UBND 16/09/2021 Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh
Lượt xem: 0
Tải về 0
1997/QĐ-UBND 16/09/2021 Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm, ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh
Lượt xem: 0
Tải về 0
1982/QĐ-UBND 15/09/2021 Quyết định V/v phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, quy chế thi tuyển, dự toán tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, thành phố Nam Định
Lượt xem: 0
Tải về 0
659/UBND-VP5 15/09/2021 Công văn V/v tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch COVID-19
Lượt xem: 0
Tải về 0
1984/QĐ-UBND 15/09/2021 Quyết định Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nam Định, thuộc Sở Tư pháp
Lượt xem: 0
Tải về 0
3203/TB-CT 16/07/2020 Thông báo một số nội dung cơ bản của Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Lượt xem: 390
Tải về 2
2595/TB-CT 08/06/2020 Thông báo mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ ngày 01/7/2020
Lượt xem: 532
Tải về 9
52/UBND-VP12 28/05/2020 Công văn số 52/UBND-VP12 ngày 28/5/2020 V/v người nước ngoài nhập cảnh vào Việt nam làm việc tại tỉnh Nam Định
Lượt xem: 406
Tải về 4
382/UBND-VP8 06/05/2020 Công văn số: 382/UBND-VP8 ngày 06 tháng 5 năm 2020 V/v thi hành Luật Đấu giá tài sản
Lượt xem: 346
Tải về 12
05/NQ-HĐND 17/04/2020 Nghị quyết Về việc phân bổ nguồn vốn vay và vốn viện trợ kinh phí sự nghiệp năm 2020
Lượt xem: 331
Tải về 4
50/TB-UBND 27/03/2020 Thông báo số 50/TB-UBND ngày 27/3/2020 kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 372
Tải về 19
142/QĐ-UBND 15/01/2020 Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở TNMT
Lượt xem: 392
Tải về 5
2666/QĐ-UBND 29/11/2019 Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 334
Tải về 7
247/BC-UBND 09/10/2019 Báo cáo số 247/BC-UBND ngày 09/10/2019 tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2019
Lượt xem: 345
Tải về 11
104/KH-UBND 22/08/2019 Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 22/8/2019 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”
Lượt xem: 508
Tải về 13
611/UBND-VP8 22/08/2019 Công văn số 611/UBND-VP8 v/v đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ để nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh năm 2019
Lượt xem: 336
Tải về 5
1523/QĐ-UBND 24/07/2019 Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 về việc điều chỉnh giảm biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019
Lượt xem: 899
Tải về 77
25/2019/NQ-HĐND 10/07/2019 NQ bãi bỏ NQ số 43/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của HĐND v/v quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh NĐ
Lượt xem: 418
Tải về 23
335/UBND-VP3 17/05/2019 Công văn số 335/UBND-VP3 ngày 17/5/2019 công bố huyện Nam Trực đủ điều kiện xét, công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới
Lượt xem: 501
Tải về 25
12345678910...