Video sự kiện
  • Cảnh giác với chiêu lừa gia hạn phần mềm chữ ký số
  • Những đột phá trong thu hút đầu tư
  • Nam Định - Điểm đến mới của các nhà đầu tư
1 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Văn phòng ban


1. Vị trí và chức năng

- Văn phòng là đơn vị tương đương cấp phòng thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban); giúp lãnh đạo Ban thực hiện quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp; quản lý và tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuât kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp; giúp lãnh đạo Ban quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản của Ban.

- Văn phòng chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác của lãnh đạo Ban; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn thuộc Ban, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Tham mưu cho lãnh đạo Ban trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban;

- Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban;

- Dự thảo Đề án thành lập, tổ chức lại Ban theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Dự thảo quyết định, chỉ thị, văn bản; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực khu công nghiệp, thuộc phạm vi quản lý của Ban theo quy định pháp luật.

2.2. Tham mưu cho lãnh đạo Ban trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Ban theo quy định của pháp luật;

- Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực khu công nghiệp.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác:

- Tham mưu cho lành đạo Ban giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng, phát triển các khu công nghiệp.

- Tham mưu cho lãnh đạo Ban thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao;

- Thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí;

- Tham mưu cho lãnh đạo Ban quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tham mưu cho lãnh đạo Ban quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Ban tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban và giúp lãnh đạo Ban đôn đốc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt, ban hành;

- Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện và theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của Ban;

- Lập dự toán ngân sách, kinh phí quản lý hành chính, kinh phí hoạt động sự nghiệp, kinh phí xúc tiến đầu tư, kinh phí sự nghiệp môi trường và vốn đầu tư phát triển hàng năm của Ban, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, pháp luật có liên quan và tổ chức thực hiện;

- Thực hiện tiếp nhận và xử lý các thông tin, tài liệu, văn bản phục vụ công tác quản lý và điều hành của lãnh đạo Ban, lưu trữ và quản lý các hồ sơ, tài liệu theo quy định hiện hành;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Ban xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Ban theo quy định hiện hành;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Ban thực hiện tiếp nhận và trả kết quả của Ban tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh theo quy định hiện hành;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Ban, các đơn vị có liên quan tổ chức và phục vụ các cuộc họp của Ban, các hội nghị với các ngành của tỉnh do Ban chủ trì, các buổi làm việc với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến tìm hiểu đầu tư tại các khu công nghiệp;

- Thực hiện quản lý Website của Ban; quản lý phần mềm đôn đốc văn bản; phần mềm quản lý văn bản...;

- Chủ trì công tác bảo vệ an ninh trật tự và tài sản của cơ quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo Ban giao.

3. Cơ cấu tố chức và biên chế

- Lãnh đạo Văn phòng gồm Chánh Văn phòng và không quá 01 (một) Phó Chánh Văn phòng.

- Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng do Trưởng ban xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

- Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong Văn phòng do Trưởng ban giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Văn phòng và đề án rà soát, sắp xếp, kiện toàn Ban Quản lý các khu công nghiệp.

  

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Bùi Văn Phong

Chánh Văn phòng

0915788168

buivanphong.bql

@namdinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Tươi

Phó Chánh Văn phòng

0917841389

nguyenthituoi.bql

@namdinh.gov.vn

3

Khương Đức Hạnh

Chuyên viên

0816734539

khuongduchanh.bql

@namdinh.gov.vn

4

Trần Thị Tuyết Mai

Chuyên viên

0983028380

tranthituyetmai.bql

@namdinh.gov.vn

 

 

 

 Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Km105 Quốc Lộ 10, p. Lộc vượng, tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3.680806 
Email: Banqlkcn@namdinh.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng Internet số 24/GP-STTTT ngày 02/11/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định.
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang