Video sự kiện
  • Cảnh giác với chiêu lừa gia hạn phần mềm chữ ký số
  • Những đột phá trong thu hút đầu tư
  • Nam Định - Điểm đến mới của các nhà đầu tư
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động

 1. Vị trí và chức năng

- Phòng Quản lý doanh nghiệp - lao động - môi trường là phòng chuyên môn thuộc Ban; giúp lãnh đạo Ban thực hiện quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp về lĩnh vực lao động, thương mại và môi trường; quản lý và tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp.

- Phòng Quản lý doanh nghiệp - lao động - môi trường chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác của lãnh đạo Ban; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Văn phòng, các phòng chuyên môn thuộc Ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý doanh nghiệp - lao động - môi trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1 Tham mưu cho lãnh đạo Ban thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động trong các khu công nghiệp:

- Tiếp nhận báo cáo giải trình của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

- Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

- Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể;

- Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, báo cáo về cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày;

- Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong khu công nghiệp;

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

2.2. Tham mưu cho lãnh đạo Ban thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại trong các khu công nghiệp:

- Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của tổ chức, thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Công thương;

- Cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa sản xuất tại khu công nghiệp theo ủy quyền của Bộ Công thương.

2.3. Tham mưu cho lãnh đạo Ban thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường trong các khu công nghiệp:

- Phối hợp thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư thuộc điện phải đăng ký; thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các dự án đầu tư; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án đầu tư;

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận khu công nghiệp sinh thái, lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan, lập báo cáo đánh giá việc đáp ứng các tiêu chí theo quy định gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, cấp Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái;

- Thực hiện thủ tục lấy ý kiến các cơ quan liên quan, xem xét, chứng nhận doanh nghiệp sinh thái.

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác:

- Tham gia ý kiến với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách có liên quan đến công tác quản lý lao động, quản lý thương mại, quản lý môi trường trong các khu công nghiệp;

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về lao động, thương mại, môi trường trong các khu công nghiệp sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật về lao động, thương mại, môi trường trong các khu công nghiệp;

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao; tổ chức lưu trữ và quản lý các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao theo quy định hiện hành;

- Chủ trì thực hiện kiểm tra, phối hợp với các cơ quan chức năng khi các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động thanh tra việc thực hiện quy định có liên quan tới khu công nghiệp; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực lao động, thương mại, môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm trong khu công nghiệp;

- Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp;

- Hỗ trợ, cung cấp thông tin để các doanh nghiệp trong khu công nghiệp liên kết, hợp tác với nhau thực hiện cộng sinh doanh nghiệp, các biện pháp sản xuất sạch hơn, hình thành các khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp hỗ trợ, khu, cụm liên kết ngành;

- Tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong khu công nghiệp theo thẩm quyền thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực lao động, thương mại, môi trường với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan; nhận báo cáo thống kê tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng lao động, báo cáo về môi trường của các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp; định kỳ hàng quý, sáu tháng và hàng năm gửi báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo về môi trường trong các khu công nghiệp tới Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ngành có liên quan theo quy định;

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ trình lãnh đạo Ban xem xét, xác nhận đề nghị hưởng ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo quy định của Nhà nước, của tỉnh;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Phối hợp với Văn phòng và các phòng chuyên môn thuộc Ban tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Phối hợp với Văn phòng xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan khác để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa;

- Phối hợp với Văn phòng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Ban theo quy định hiện hành;

- Phối hợp với Văn phòng thực hiện tiếp nhận và trả kết quả của Ban tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh theo quy định hiện hành;

- Phối hợp với Văn phòng về các nhiệm vụ khác có liên quan do Văn phòng tổ chức;

- Phối hợp cung cấp thông tin cho Website của Ban;

- Tham gia bảo vệ an ninh trật tự và tài sản của cơ quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo Ban giao.

- Lãnh đạo phòng Quản lý doanh nghiệp - lao động - môi trường gồm Trưởng phòng và không quá 01 (một) Phó trưởng phòng  có 02 (hai) phó trưởng phòng cho đến năm 2023).

- Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng và Phó trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp - lao động - môi trường do Trưởng ban xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

- Biên chế công chức,số lượng người làm việc trong phòng Quản lý doanh nghiệp - lao động - môi trường do Trưởng ban giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của phòng Quản lý doanh nghiệp - lao động - môi trường và đề án rà soát, sắp xếp kiện toàn Ban Quản lý các khu công nghiệp. 

 

T

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Việt Thắng

Trưởng phòng

0912186107

nguyenvietthang.bql

@namdinh.gov.vn

2

Trần Thanh Nhượng

Phó Trưởng phòng

0915074048

tranthanhnhuong.bql

@namdinh.gov.vn

3

Lê Thị Kim Hoa

Phó Trưởng phòng

0915061922

lethikimhoa.bql

@namdinh.gov.vn

4

Trần Đại Nghĩa

Chuyên viên

0918616257

trandainghia.bql

@namdinh.gov.vn

5

Bùi Thị Hoa

Chuyên viên

0983803766

buithihoa.bql

@namdinh.gov.vn

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Km105 Quốc Lộ 10, p. Lộc vượng, tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3.680806 
Email: Banqlkcn@namdinh.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng Internet số 24/GP-STTTT ngày 02/11/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định.
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang