Video sự kiện
  • Cảnh giác với chiêu lừa gia hạn phần mềm chữ ký số
  • Những đột phá trong thu hút đầu tư
  • Nam Định - Điểm đến mới của các nhà đầu tư
1 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Phòng Quản lý Đầu tư và Quy hoạch

1. Vị trí và chức năng

- Phòng Quản lý đầu tư - quy hoạch - xây dựng là phòng chuyên môn thuộc Ban; giúp lãnh đạo Ban thực hiện quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp về lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; quản lý và tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp.

- Phòng Quản lý đầu tư - quy hoạch - xây dựng chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác của lãnh đạo Ban; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Văn phòng, các phòng chuyên môn thuộc Ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Quản lý đầu tư - quy hoạch - xây dựng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Tham mưu cho lãnh đạo Ban thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch và xây dựng trong khu công nghiệp:

- Xây dựng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền đối với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế;

- Điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi cơ cấu quy hoạch theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong khu công nghiệp thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với dự án, công trình trong khu công nghiệp;

- Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình dây dựng trong khu công nghiệp phải có Giấy phép xây dựng;

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các dự án trong khu công nghiệp;

- Cung cấp thông tin về quy hoạch phát triển khu công nghiệp, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, giá cho thuê đất và tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp, cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, định hướng và ngành, nghề thu hút đầu tư, trình tự thủ tục đầu tư vào khu công nghiệp và các nội dung khác theo quy định của pháp luật cho các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư vào khu công nghiệp và các bên liên quan;

- Thực hiện quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới khu công nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Thực hiện kiểm tra, phối hợp với các cơ quan chức năng khi các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động thanh tra việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới khu công nghiệp; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đối với khu công nghiệp.

2.2. Tham mưu cho lãnh đạo Ban thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư trong khu công nghiệp:

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập khu công nghiệp, khu công nghiệp mở rộng;

- Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển khu công nghiệp;

- Thực hiện theo phân cấp, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định công nghệ, đánh giá công nghệ, đánh giá trình độ công nghệ, thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ; kiểm tra, kiểm soát công nghệ và chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư, hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp;

- Đăng ký đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xây dựng;

- Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại khu công nghiệp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền;

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp;

- Thực hiện phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý;

- Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình xây dựng và phát triển khu công nghiệp; tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi văn bản chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tình hình hoạt động của các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Luật Đầu tư và văn bản quy định chi tiết thi hành.

2.3. Tham mưu cho lãnh đạo Ban thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trong khu công nghiệp:

- Thực hiện nhiệm vụ về tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp của nhà đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

2.4. Tham mưu cho lãnh đạo Ban thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật, Phòng chống cháy nổ trong khu công nghiệp:

- Thực hiện phối hợp với các đơn vị Công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khác trong việc kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, xây dựng và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong khu công nghiệp.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác:

- Lập báo cáo chuyên ngành; Báo cáo thường xuyên, đột xuất và định kỳ về quản lý đầu tư, quy hoạch và xây dựng;

- Phối hợp với Văn phòng và các phòng chuyên môn thuộc Ban tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Phối hợp với Văn phòng xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan khác để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa;

- Phối hợp với Văn phòng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Ban theo quy định hiện hành;

- Phối hợp với Văn phòng thực hiện cơ chế một cửa và cơ chế một cửa liên thông tại Ban theo quy định hiện hành;

- Phối hợp với Văn phòng tổ chức và phục vụ các cuộc họp của Ban, các hội nghị với các ngành của tỉnh do Ban chủ trì, các buổi làm việc với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến tìm hiêu đầu tư tại các khu công nghiệp;

- Phối hợp cung cấp thông tin cho Website của Ban;

- Tham gia bảo vệ an ninh trật tự và tài sản của cơ quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo Ban giao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

- Lãnh đạo phòng Quản lý đầu tư - quy hoạch - xây dựng gồm Trưởng phòng và không quá 01 (một) Phó trưởng phòng;

- Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng và Phó trưởng phòng Quản lý đầu tư - quy hoạch - xây dựng do Trưởng ban xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

- Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong phòng Quản lý đầu tư - quy hoạch - xây dựng do Trưởng ban giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của phòng Quản lý đầu tư - quy hoạch - xây dựng và đề án rà soát, sắp xếp kiện toàn Ban Quản lý các khu công nghiệp.    

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Xuân Thuật

Trưởng phòng

0904515956

nguyenxuanthuat.bql

@namdinh.gov.vn

2

Phạm Quang Bình

Phó Trưởng phòng

0989192336

phamquangbinh.bql

@namdinh.gov.vn

3

Vũ Quang Tùng

Phó Trưởng phòng

0912443296

vuquangtung.bql

@namdinh.gov.vn

4

Vũ Văn Quang

Chuyên viên

0972438789

vuvanquang.bql

@namdinh.gov.vn

5

Vũ Xuân Đường

Chuyên viên

0942530288

vuxuanduong.bql

@namdinh.gov.vn

6  Trần Thị Thu Huyền  Chuyên viên  0984326558

tranthithuhuyen.bql

@namdinh.gov.vn

 7  Ngô Thị Hà Giang  Chuyên viên  0942920022

ngothihagiang.bql

@namdinh.gov.vn

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Km105 Quốc Lộ 10, p. Lộc vượng, tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3.680806 
Email: Banqlkcn@namdinh.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng Internet số 24/GP-STTTT ngày 02/11/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định.
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang