Xin chào, Bạn
TÌM KIẾM VĂN BẢN- TÀI LIỆU
Từ khóa :  Loại văn bản: Năm ban hành : Tìm theo :
Lĩnh vực: Cơ quan ban hành:
DANH SÁCH VĂN BẢN- TÀI LIỆU
STT TÊN VĂN BẢN KÝ HIỆU LOẠI VB CƠ QUAN BH BAN HÀNH DOWNLOAD
1 Danh sách sản phẩm cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất điện, điện tử lớn của Hàn Quốc tại Việt Nam Văn bản đến Văn bản khác 17/07/2018 Download
2 Mẫu báo cáo về tình hình an toàn, vệ sinh lao động theo văn bản số 250/BQLCKCN-DN ngày 02/7/2018 250/BQLCKCN-DN Văn bản khác Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 02/07/2018 Download
3 Mẫu báo cáo về tình hình tai nạn lao động theo văn bản số 250/BQLCKCN-DN ngày 02/7/2018 250/BQLCKCN-DN Văn bản khác Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 02/07/2018 Download
4 Mẫu báo cáo chi tiết lao động nước ngoài theo văn bản số 250/BQLCKCN-DN ngày 02/7/2018 250/BQLCKCN-DN Văn bản khác Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 02/07/2018 Download
5 Chỉ thị 15/CT-TTg 2018 tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 15/CT-TTg Văn bản khác Chính phủ 15/06/2018 Download
6 Nghị định 86/2018/NĐ-CP (Quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài, Chính phủ) 86/2018/NQ-CP Nghị định Chính phủ 06/06/2018 Download
7 Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ : Về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều 71/NQ-CP Văn bản khác Chính phủ 31/05/2018 Download
8 Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai 76/NQ-CP Văn bản khác Chính phủ Download
9 Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý II, ước cả năm 2018, kế hoạch năm 2019 228/BQLCKCN-ĐT Công văn của Ban Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 19/06/2018 Download
10 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 35/2009/QH12 Luật Chính phủ 18/06/2009 Download
11 Tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 691/QĐ-TTg Quyết định Chính phủ 05/06/2018 Download
12 Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018 668/SKH&ĐT-DNKTTT&TN Văn bản khác Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/05/2018 Download
13 THỰC HIỆN BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG 210/BQLCKCN-DN Văn bản khác Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 06/06/2018 Download
14 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 39/2018/NĐ-CP Nghị định Chính phủ 11/03/2018 Download
15 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 61/2018/NĐ-CP Nghị định Chính phủ 21/06/2018 Download
16 Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 63/2018/NĐ-CP Nghị định Chính phủ 23/04/2018 Download
17 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 79/2018/NĐ-CP Nghị định Chính phủ Download
18 Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 82/2018/NĐ-CP Nghị định Chính phủ 22/05/2018 Download
19 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 159/2016/NĐ-CP Nghị định Chính phủ 29/11/2016 Download
20 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 68/2018/NĐ-CP Nghị định Chính phủ 15/05/2018 Download
21 BIỂU MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD, ĐẦU TƯ, LAO ĐỘNG, MÔI TRƯỜNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 181/BQLCKCN-DN Công văn của Ban Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 18/05/2018 Download
22 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niêm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) 15 kh/bqlckcn Công văn của Ban Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 10/05/2018 Download
23 Hướng dẫn số 03 của Sở LĐTBXH về Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền, giáo dục an toàn VSLĐ trong Tháng hành động về ATVSLĐ, lập kế hoạch ATVSLĐ và đề xuất hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2018 03/HD-SLĐTBXH-VLATLĐ 16/04/2018 Download
24 Công văn số 535 về Tổ chức tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 535/SLĐTBXH-ATVSLĐ Văn bản khác 17/04/2018 Download
25 Công văn số 315/SLĐTBXH-VLATLĐ về tiếp nhận các thông tin, phản ánh các vấn đề về an toàn, vệ sinh lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 315/SLĐTBXH-VLATLĐ Văn bản khác 12/03/2018 Download
26 Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2018 34/KH-UBND Công văn của UBND tỉnh UBND tỉnh Nam Định 28/03/2018 Download
27 Kế hoạch Triển khai tháng hành động vì an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 40/KH-UBND Văn bản khác UBND tỉnh Nam Định 13/04/2018 Download
28 Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 10/TB-BQLCKCN Văn bản khác Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 30/03/2018 Download
29 ĐĂNG KÝ NHU CẦU HỢP TÁC NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VỚI ĐỐI TÁC CỦA HOA KỲ 83/BQLCKCN-DN Công văn của Ban Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 16/03/2018 Download
30 Danh mục TTHC không thực hiện và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 1 Văn bản khác Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 25/01/2018 Download
31 BIỂU MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT KINH DOANH,LAO ĐỘNG, MÔI TRƯỜNG NĂM 2017 461/BQLCKCN-DN Công văn của Ban Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 18/12/2017 Download
32 Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong các hoạt động Khoa học - Công nghệ 42/2017/NQ-HĐND Văn bản khác UBND tỉnh Nam Định 10/07/2017 Download
33 Hướng dẫn sử dụng Hộp thư công vụ tỉnh Nam Định HD/VNPT Văn bản khác Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 11/10/2017 Download
34 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ban Quản lý các KCN phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với 08 lĩnh vực hoạt động 88/QĐ-BQLCKCN Quyết định của Ban Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 26/10/2016 Download
35 Công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện 1547/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Nam Định 07/07/2017 Download
36 Cơ sở không đủ điều kiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp 239/BQLCKCN-MT Công văn của Ban Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 12/07/2017 Download
37 Thông báo mời tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại KCN Hòa Xá - Nam Định TB Thông báo của Ban Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 10/07/2017 Download
38 Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 846/QĐ-TTg Quyết định Chính phủ 09/06/2017 Download
39 Công văn ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016 2779/VPCP-KGVX Công văn Bộ Chính phủ 22/04/2016 Download
40 Bản tin cải cách hành chính số 22 năm 2017 BTCCHC-22-2017 Văn bản khác Chính phủ 15/06/2017 Download
41 Bản tin cải cách hành chính số 21 năm 2017 BTCCHC-21-2017 Văn bản khác Chính phủ 08/06/2017 Download
42 Bản tin cải cách hành chính số 20 năm 2017 BTCCHC-20-2017 Văn bản khác Chính phủ Download
43 Báo cáo kết quả đầu tư, sản xuất kinh doanh, môi trường, lao động 6 tháng đầu năm 2017 Số 171/BQLCKCN-DN Văn bản khác Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 25/05/2017 Download
44 Bản tin cải cách hành chính số 19 năm 2017 BTCCHC-19-2017 Văn bản khác Chính phủ 25/05/2017 Download
45 Bản tin cải cách hành chính số 18 năm 2017 BTCCHC-18-2017 Văn bản khác Chính phủ 18/05/2017 Download
46 Bản tin cải cách hành chính số 17 năm 2017 BTCCHC-17-2017 Văn bản khác Chính phủ 11/05/2017 Download
47 Bản tin cải cách hành chính số 16 năm 2017 BTCCHC-16-2017 Văn bản khác Chính phủ 04/05/2017 Download
48 Bản tin cải cách hành chính số 15 năm 2017 BTCCHC-15-2017 Văn bản khác Chính phủ 27/04/2017 Download
49 Bản tin cải cách hành chính số 14 năm 2017 BTCCHC-14-2017 Văn bản khác Chính phủ 20/04/2017 Download
50 Bản tin cải cách hành chính số 13 năm 2017 BTCCHC-13-2017 Văn bản khác Chính phủ 13/04/2017 Download
51 Bản tin cải cách hành chính số 12 năm 2017 BTCCHC-12-2017 Văn bản khác Chính phủ 06/04/2017 Download
52 Bản tin cải cách hành chính số 11 năm 2017 BTCCHC-11-2017 Văn bản khác Chính phủ 30/03/2017 Download
53 Triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Qũy Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 30/QDNNVV-NVUT Công văn Bộ Chính phủ 06/03/2017 Download
54 Bản tin cải cách hành chính số 10 năm 2017 BTCCHC-10-2017 Văn bản khác Chính phủ Download
55 Bản tin cải cách hành chính số 09 năm 2017 BTCCHC-09-2017 Văn bản khác Chính phủ Download
56 Chương tình hỗ trợ tài chính năm 2017 đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa 78/BQLKCN-DN Văn bản khác Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 27/03/2017 Download
57 Chương trình triển khai Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017 78/BQLKCN-DN Văn bản khác Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 27/03/2017 Download
58 Bản tin cải cách hành chính số 07 năm 2017 BTCCHC-07-2017 Văn bản khác Chính phủ 02/03/2017 Download
59 Bản tin cải cách hành chính số 06 năm 2017 BTCCHC-06-2017 Văn bản khác Chính phủ 23/02/2017 Download
60 Đăng ký thi đua phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc năm 2017 34/BQLCKCN-QH Công văn của Ban Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 21/02/2017 Download
61 Bản tin cải cách hành chính số 05 năm 2017 BTCCHC-05-2017 Văn bản khác Chính phủ 16/02/2017 Download
62 Bản tin cải cách hành chính số 03 năm 2017 BTCCHC-03-2017 Văn bản khác Chính phủ 25/01/2017 Download
63 Bản tin cải cách hành chính số 02 năm 2017 BTCCHC-02-2017 Chính phủ 12/01/2017 Download
64 Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư 22/2015/TT-BKHĐT Thông tư Chính phủ 18/12/2015 Download
65 Bản tin cải cách hành chính số 30 BTCCHC-30 Văn bản khác Chính phủ 29/12/2016 Download
66 Bản tin cải cách hành chính số 29 BTCCHC-29 Văn bản khác Chính phủ 22/12/2016 Download
67 Biểu mẫu báo cáo kết quả đầu tư, sản xuất kinh doanh, môi trường năm 2016 372/BQLKCN-DN Công văn của Ban UBND tỉnh Nam Định 22/12/2016 Download
68 Bản tin cải cách hành chính số 28 BTCCHC-28 Chính phủ 20/12/2016 Download
69 Thông báo lịch nghỉ Tết âm lịch 225/TB-UBND Thông báo của UBND Tỉnh UBND tỉnh Nam Định 09/12/2016 Download
70 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng 153/2016/NĐ-CP Nghị định Chính phủ 14/11/2016 Download
71 Bản tin cải cách hành chính số 27 BTCCHC-27 Văn bản khác Chính phủ 08/12/2016 Download
72 Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại doanh nghiệp : / BQLCKCN - TNMT Công văn của Ban UBND tỉnh Nam Định 11/11/2016 Download
73 Hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 09/2016/TT-BKHĐT Thông tư Ban chấp hành trung ương 30/06/2016 Download
74 Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016 đối với công chức, viên chức và người lao động của Ban Quản lý các KCN và các doanh nghiệp KCN 245/BQLCKCN-VP Công văn của Ban 29/08/2016 Download
75 Quyết định số 1725/QĐ-UBND ban hành ngày 17/08/2016 về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 1725/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Nam Định 17/08/2016 Download
76 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UDND tỉnh về việc Ban hành quy định Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Nam Định 04/2014/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Nam Định 12/03/2014 Download
77 Tổ chức buổi làm việc về hoạt động cho thuê nhà xưởng tại doanh nghiệp 200/BQLCKCN-ĐT Công văn của Ban 25/07/2016 Download
78 Các văn bản về việc xét danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2016. 414/UBND Công văn của UBND tỉnh 08/06/2016 Download
79 Xếp hạng doanh nghiệp bền vững năm 2016 0977/PTM-PTBV Công văn Bộ 04/05/2016 Download
80 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 11/2016/NĐ-CP Nghị định 03/02/2016 Download
81 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân 137/2015/NĐ-CP Nghị định 31/12/2015 Download
82 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 58/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 29/12/2015 Download
83 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 20/2015/TT-BKHĐT Thông tư 01/12/2015 Download
84 Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam 16/2015/TT-BKHĐT Thông tư 18/11/2015 Download
85 Lập và gửi báo cáo kết quả đầu tư, sản xuất kinh doanh, môi trường của doanh nghiệp năm 2015 304/BQLCKCN-DN Công văn của Ban 23/12/2015 Download
86 Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài cả năm 2015 và kế hoạch năm 2016 301/BQLCKCN-ĐT Công văn của Ban 22/12/2015 Download
87 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động 122/2015/NĐ-CP Nghị định 14/11/2015 Download
88 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư 118/2015/NĐ-CP Nghị định 12/11/2015 Download
89 sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế (KCN, KCX, KKT) đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013. 114/2015/NĐ-CP Nghị định 09/11/2015 Download
90 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức 110/2015/NĐ-CP Nghị định 29/10/2015 Download
91 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 108/2015/NĐ-CP Nghị định 28/10/2015 Download
92 Thực hiện giao dịch điện tử, trong thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 287/UBND-VP7 Công văn của UBND tỉnh 23/10/2015 Download
93 Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 97/2015/NĐ-CP Nghị định 19/10/2015 Download
94 Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 96/2015/NĐ-CP Nghị định 19/10/2015 Download
95 Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp 91/2015/NĐ-CP Nghị định 13/10/2015 Download
96 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 88/2015/NĐ-CP Nghị định 07/10/2015 Download
97 Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư 84/2015/NĐ-CP Nghị định 30/09/2015 Download
98 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ 85/2015/NĐ-CP Nghị định 01/10/2015 Download
99 Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư 08/2015/TT-BKHĐT Thông tư 28/09/2015 Download
100 Thông tin tài khoản doanh nghiệp 211/BQLCKCN-ĐT Công văn của Ban 23/09/2015 Download
101 Nghị định Về đăng ký doanh nghiệp 78/2015/NĐ-CP Nghị định 14/09/2015 Download
102 Kế hoạch xét duyệt sáng kiến tỉnh Nam Định năm 2015 636/SKHCN-QLCHN Văn bản khác 28/08/2015 Download
103 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. 76/2015/NĐ-CP Nghị định 10/09/2015 Download
104 Hướng dẫn tạm thời lập hồ sơ, trình tự, thủ tục đầu tư vào các KCN tỉnh Nam Định theo Luật Đầu tư 2014 BQLCKCN-ĐT Công văn của Ban 01/07/2015 Download
105 Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các KCN, KKT, KCX 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV Thông tư 03/09/2015 Download
106 Nghị định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng 59/2015/NĐ-CP Nghị định 18/06/2015 Download
107 Nghị định Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 46/2015/NĐ-CP Nghị định 12/05/2015 Download
108 Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 44/2015/NĐ-CP Nghị định 06/05/2015 Download
109 Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải. 04/2015/TT-BXD Thông tư 03/04/2015 Download
110 Thông tư Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước 02/2015/TT-BXD Thông tư 02/04/2015 Download
111 Nghị định Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 32/2015/NĐ-CP Nghị định 25/03/2015 Download
112 Thông tư về quản lý chất thải nguy hại 36/2015/TT-BTNMT Thông tư 30/06/2015 Download
113 Thông tư về việc bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 35/2015/TT-BTNMT Thông tư 30/06/2015 Download
114 Thông tư về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 27/2015/TT-BTNMT Thông tư 29/05/2015 Download
115 Thông tư Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản 26/2015/TT-BTNMT Thông tư 28/05/2015 Download
116 Nghị định Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 18/2015/NĐ-CP Nghị định 14/02/2015 Download
117 Luật Doanh nghiệp 2014 68/2014/QH13 Luật 26/11/2014 Download
118 Luật Đầu tư 2014 67/2014/QH13 Luật 26/11/2014 Download
119 Luật Xây dựng 2014 50/2014/QH13 Luật 18/06/2014 Download
120 Luật Đất đai 2013 45/2013/QH13 Luật 29/11/2013 Download
121 Quy định của chính phủ về mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc tại doanh nghiệp... 103/2014/NĐ-CP Nghị định 11/11/2014 Download
122 Công văn Tăng cường thực thi các chính sách lao động tại doanh nghiệp 294\BQLCKCN-DN Công văn của Ban 15/12/2014 Download
123 Cung cấp danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khoẻ cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 1171/KCB-PHCN&GĐ Công văn Bộ 28/10/2014 Download
124 Cơ sở đủ điều kiện khám sức khoẻ cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 256/BQLCKCN-DN Công văn của Ban 19/11/2014 Download
125 Thông báo tổ chức khoá đào tạo "nâng cao kỹ năng quản lý cho Tổ trưởng" TB/01 Văn bản khác 06/11/2014 Download
126 Công văn tổ chức đào tạo "nâng cao kỹ năng quản lý cho Tổ trưởng" 565/NS Công văn Bộ 06/11/2014 Download
127 Công văn của Ban về việc "tham gia xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh năm 2014" Số: 207 / BQLCKCN - DN Công văn của Ban 22/09/2014 Download
128 Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 201/UBND-vp7 Chỉ thị của UBND tỉnh 20/09/2013 Download
129 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương NĐ 49/2013/NĐ-CP Nghị định 14/05/2013 Download
130 Quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Bộ luạt lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. NĐ 45/2013/NĐ-CP Nghị định 10/05/2013 Download
131 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động mước ngoài làm việc tại Việt Nam NĐ 102/2013/NĐ-CP Nghị định 05/09/2013 Download
132 Tiếp nhận nghị định NĐ 102/2013/NĐ-CP và Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH 44/BQLCKCN-NĐ Nghị định 07/03/2014 Download
133 THÔNG TƯ: HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2013/NĐ- CP NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM 03/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư 20/01/2014 Download
134 Nghị định Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 60/2013/NĐ-CP Nghị định 19/06/2013 Download
135 HƯỚNG DẪN CÔNG ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC 1755/HD-TLĐ Nghị định 20/11/2013 Download