Xin chào, Bạn
TÌM KIẾM VĂN BẢN- TÀI LIỆU
Từ khóa :  Loại văn bản: Năm ban hành : Tìm theo :
Lĩnh vực: Cơ quan ban hành:
DANH SÁCH VĂN BẢN- TÀI LIỆU
STT TÊN VĂN BẢN KÝ HIỆU LOẠI VB CƠ QUAN BH BAN HÀNH DOWNLOAD
1 ĐĂNG KÝ NHU CẦU HỢP TÁC NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VỚI ĐỐI TÁC CỦA HOA KỲ 83/BQLCKCN-DN Công văn của Ban Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 16/03/2018 Download
2 Danh mục TTHC không thực hiện và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 1 Văn bản khác Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 25/01/2018 Download
3 BIỂU MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT KINH DOANH,LAO ĐỘNG, MÔI TRƯỜNG NĂM 2017 461/BQLCKCN-DN Công văn của Ban Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 18/12/2017 Download
4 Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong các hoạt động Khoa học - Công nghệ 42/2017/NQ-HĐND Văn bản khác UBND tỉnh Nam Định 10/07/2017 Download
5 Hướng dẫn sử dụng Hộp thư công vụ tỉnh Nam Định HD/VNPT Văn bản khác Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 11/10/2017 Download
6 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ban Quản lý các KCN phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với 08 lĩnh vực hoạt động 88/QĐ-BQLCKCN Quyết định của Ban Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 26/10/2016 Download
7 Công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện 1547/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Nam Định 07/07/2017 Download
8 Cơ sở không đủ điều kiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp 239/BQLCKCN-MT Công văn của Ban Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 12/07/2017 Download
9 Thông báo mời tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại KCN Hòa Xá - Nam Định TB Thông báo của Ban Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 10/07/2017 Download
10 Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 846/QĐ-TTg Quyết định Chính phủ 09/06/2017 Download
11 Công văn ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016 2779/VPCP-KGVX Công văn Bộ Chính phủ 22/04/2016 Download
12 Bản tin cải cách hành chính số 22 năm 2017 BTCCHC-22-2017 Văn bản khác Chính phủ 15/06/2017 Download
13 Bản tin cải cách hành chính số 21 năm 2017 BTCCHC-21-2017 Văn bản khác Chính phủ 08/06/2017 Download
14 Bản tin cải cách hành chính số 20 năm 2017 BTCCHC-20-2017 Văn bản khác Chính phủ Download
15 Báo cáo kết quả đầu tư, sản xuất kinh doanh, môi trường, lao động 6 tháng đầu năm 2017 Số 171/BQLCKCN-DN Văn bản khác Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 25/05/2017 Download
16 Bản tin cải cách hành chính số 19 năm 2017 BTCCHC-19-2017 Văn bản khác Chính phủ 25/05/2017 Download
17 Bản tin cải cách hành chính số 18 năm 2017 BTCCHC-18-2017 Văn bản khác Chính phủ 18/05/2017 Download
18 Bản tin cải cách hành chính số 17 năm 2017 BTCCHC-17-2017 Văn bản khác Chính phủ 11/05/2017 Download
19 Bản tin cải cách hành chính số 16 năm 2017 BTCCHC-16-2017 Văn bản khác Chính phủ 04/05/2017 Download
20 Bản tin cải cách hành chính số 15 năm 2017 BTCCHC-15-2017 Văn bản khác Chính phủ 27/04/2017 Download
21 Bản tin cải cách hành chính số 14 năm 2017 BTCCHC-14-2017 Văn bản khác Chính phủ 20/04/2017 Download
22 Bản tin cải cách hành chính số 13 năm 2017 BTCCHC-13-2017 Văn bản khác Chính phủ 13/04/2017 Download
23 Bản tin cải cách hành chính số 12 năm 2017 BTCCHC-12-2017 Văn bản khác Chính phủ 06/04/2017 Download
24 Bản tin cải cách hành chính số 11 năm 2017 BTCCHC-11-2017 Văn bản khác Chính phủ 30/03/2017 Download
25 Triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Qũy Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 30/QDNNVV-NVUT Công văn Bộ Chính phủ 06/03/2017 Download
26 Bản tin cải cách hành chính số 10 năm 2017 BTCCHC-10-2017 Văn bản khác Chính phủ Download
27 Bản tin cải cách hành chính số 09 năm 2017 BTCCHC-09-2017 Văn bản khác Chính phủ Download
28 Chương tình hỗ trợ tài chính năm 2017 đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa 78/BQLKCN-DN Văn bản khác Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 27/03/2017 Download
29 Chương trình triển khai Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017 78/BQLKCN-DN Văn bản khác Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 27/03/2017 Download
30 Bản tin cải cách hành chính số 07 năm 2017 BTCCHC-07-2017 Văn bản khác Chính phủ 02/03/2017 Download
31 Bản tin cải cách hành chính số 06 năm 2017 BTCCHC-06-2017 Văn bản khác Chính phủ 23/02/2017 Download
32 Đăng ký thi đua phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc năm 2017 34/BQLCKCN-QH Công văn của Ban Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 21/02/2017 Download
33 Bản tin cải cách hành chính số 05 năm 2017 BTCCHC-05-2017 Văn bản khác Chính phủ 16/02/2017 Download
34 Bản tin cải cách hành chính số 03 năm 2017 BTCCHC-03-2017 Văn bản khác Chính phủ 25/01/2017 Download
35 Bản tin cải cách hành chính số 02 năm 2017 BTCCHC-02-2017 Chính phủ 12/01/2017 Download
36 Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư 22/2015/TT-BKHĐT Thông tư Chính phủ 18/12/2015 Download
37 Bản tin cải cách hành chính số 30 BTCCHC-30 Văn bản khác Chính phủ 29/12/2016 Download
38 Bản tin cải cách hành chính số 29 BTCCHC-29 Văn bản khác Chính phủ 22/12/2016 Download
39 Biểu mẫu báo cáo kết quả đầu tư, sản xuất kinh doanh, môi trường năm 2016 372/BQLKCN-DN Công văn của Ban UBND tỉnh Nam Định 22/12/2016 Download
40 Bản tin cải cách hành chính số 28 BTCCHC-28 Chính phủ 20/12/2016 Download
41 Thông báo lịch nghỉ Tết âm lịch 225/TB-UBND Thông báo của UBND Tỉnh UBND tỉnh Nam Định 09/12/2016 Download
42 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng 153/2016/NĐ-CP Nghị định Chính phủ 14/11/2016 Download
43 Bản tin cải cách hành chính số 27 BTCCHC-27 Văn bản khác Chính phủ 08/12/2016 Download
44 Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại doanh nghiệp : / BQLCKCN - TNMT Công văn của Ban UBND tỉnh Nam Định 11/11/2016 Download
45 Hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 09/2016/TT-BKHĐT Thông tư Ban chấp hành trung ương 30/06/2016 Download
46 Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016 đối với công chức, viên chức và người lao động của Ban Quản lý các KCN và các doanh nghiệp KCN 245/BQLCKCN-VP Công văn của Ban 29/08/2016 Download
47 Quyết định số 1725/QĐ-UBND ban hành ngày 17/08/2016 về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 1725/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Nam Định 17/08/2016 Download
48 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UDND tỉnh về việc Ban hành quy định Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Nam Định 04/2014/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Nam Định 12/03/2014 Download
49 Tổ chức buổi làm việc về hoạt động cho thuê nhà xưởng tại doanh nghiệp 200/BQLCKCN-ĐT Công văn của Ban 25/07/2016 Download
50 Các văn bản về việc xét danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2016. 414/UBND Công văn của UBND tỉnh 08/06/2016 Download
51 Xếp hạng doanh nghiệp bền vững năm 2016 0977/PTM-PTBV Công văn Bộ 04/05/2016 Download
52 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 11/2016/NĐ-CP Nghị định 03/02/2016 Download
53 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân 137/2015/NĐ-CP Nghị định 31/12/2015 Download
54 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 58/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 29/12/2015 Download
55 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 20/2015/TT-BKHĐT Thông tư 01/12/2015 Download
56 Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam 16/2015/TT-BKHĐT Thông tư 18/11/2015 Download
57 Lập và gửi báo cáo kết quả đầu tư, sản xuất kinh doanh, môi trường của doanh nghiệp năm 2015 304/BQLCKCN-DN Công văn của Ban 23/12/2015 Download
58 Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài cả năm 2015 và kế hoạch năm 2016 301/BQLCKCN-ĐT Công văn của Ban 22/12/2015 Download
59 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động 122/2015/NĐ-CP Nghị định 14/11/2015 Download
60 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư 118/2015/NĐ-CP Nghị định 12/11/2015 Download
61 sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế (KCN, KCX, KKT) đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013. 114/2015/NĐ-CP Nghị định 09/11/2015 Download
62 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức 110/2015/NĐ-CP Nghị định 29/10/2015 Download
63 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 108/2015/NĐ-CP Nghị định 28/10/2015 Download
64 Thực hiện giao dịch điện tử, trong thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 287/UBND-VP7 Công văn của UBND tỉnh 23/10/2015 Download
65 Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 97/2015/NĐ-CP Nghị định 19/10/2015 Download
66 Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 96/2015/NĐ-CP Nghị định 19/10/2015 Download
67 Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp 91/2015/NĐ-CP Nghị định 13/10/2015 Download
68 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 88/2015/NĐ-CP Nghị định 07/10/2015 Download
69 Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư 84/2015/NĐ-CP Nghị định 30/09/2015 Download
70 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ 85/2015/NĐ-CP Nghị định 01/10/2015 Download
71 Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư 08/2015/TT-BKHĐT Thông tư 28/09/2015 Download
72 Thông tin tài khoản doanh nghiệp 211/BQLCKCN-ĐT Công văn của Ban 23/09/2015 Download
73 Nghị định Về đăng ký doanh nghiệp 78/2015/NĐ-CP Nghị định 14/09/2015 Download
74 Kế hoạch xét duyệt sáng kiến tỉnh Nam Định năm 2015 636/SKHCN-QLCHN Văn bản khác 28/08/2015 Download
75 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. 76/2015/NĐ-CP Nghị định 10/09/2015 Download
76 Hướng dẫn tạm thời lập hồ sơ, trình tự, thủ tục đầu tư vào các KCN tỉnh Nam Định theo Luật Đầu tư 2014 BQLCKCN-ĐT Công văn của Ban 01/07/2015 Download
77 Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các KCN, KKT, KCX 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV Thông tư 03/09/2015 Download
78 Nghị định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng 59/2015/NĐ-CP Nghị định 18/06/2015 Download
79 Nghị định Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 46/2015/NĐ-CP Nghị định 12/05/2015 Download
80 Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 44/2015/NĐ-CP Nghị định 06/05/2015 Download
81 Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải. 04/2015/TT-BXD Thông tư 03/04/2015 Download
82 Thông tư Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước 02/2015/TT-BXD Thông tư 02/04/2015 Download
83 Nghị định Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 32/2015/NĐ-CP Nghị định 25/03/2015 Download
84 Thông tư về quản lý chất thải nguy hại 36/2015/TT-BTNMT Thông tư 30/06/2015 Download
85 Thông tư về việc bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 35/2015/TT-BTNMT Thông tư 30/06/2015 Download
86 Thông tư về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 27/2015/TT-BTNMT Thông tư 29/05/2015 Download
87 Thông tư Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản 26/2015/TT-BTNMT Thông tư 28/05/2015 Download
88 Nghị định Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 18/2015/NĐ-CP Nghị định 14/02/2015 Download
89 Luật Doanh nghiệp 2014 68/2014/QH13 Luật 26/11/2014 Download
90 Luật Đầu tư 2014 67/2014/QH13 Luật 26/11/2014 Download
91 Luật Xây dựng 2014 50/2014/QH13 Luật 18/06/2014 Download
92 Luật Đất đai 2013 45/2013/QH13 Luật 29/11/2013 Download
93 Quy định của chính phủ về mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc tại doanh nghiệp... 103/2014/NĐ-CP Nghị định 11/11/2014 Download
94 Công văn Tăng cường thực thi các chính sách lao động tại doanh nghiệp 294\BQLCKCN-DN Công văn của Ban 15/12/2014 Download
95 Cung cấp danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khoẻ cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 1171/KCB-PHCN&GĐ Công văn Bộ 28/10/2014 Download
96 Cơ sở đủ điều kiện khám sức khoẻ cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 256/BQLCKCN-DN Công văn của Ban 19/11/2014 Download
97 Thông báo tổ chức khoá đào tạo "nâng cao kỹ năng quản lý cho Tổ trưởng" TB/01 Văn bản khác 06/11/2014 Download
98 Công văn tổ chức đào tạo "nâng cao kỹ năng quản lý cho Tổ trưởng" 565/NS Công văn Bộ 06/11/2014 Download
99 Công văn của Ban về việc "tham gia xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh năm 2014" Số: 207 / BQLCKCN - DN Công văn của Ban 22/09/2014 Download
100 Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 201/UBND-vp7 Chỉ thị của UBND tỉnh 20/09/2013 Download
101 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương NĐ 49/2013/NĐ-CP Nghị định 14/05/2013 Download
102 Quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Bộ luạt lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. NĐ 45/2013/NĐ-CP Nghị định 10/05/2013 Download
103 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động mước ngoài làm việc tại Việt Nam NĐ 102/2013/NĐ-CP Nghị định 05/09/2013 Download
104 Tiếp nhận nghị định NĐ 102/2013/NĐ-CP và Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH 44/BQLCKCN-NĐ Nghị định 07/03/2014 Download
105 THÔNG TƯ: HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2013/NĐ- CP NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM 03/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư 20/01/2014 Download
106 Nghị định Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 60/2013/NĐ-CP Nghị định 19/06/2013 Download
107 HƯỚNG DẪN CÔNG ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC 1755/HD-TLĐ Nghị định 20/11/2013 Download