Xin chào, Bạn
TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN DOWNLOAD
1 Thủ tục xác nhận hồ sơ trình hưởng ưu đãi về tiền thuê đất tại KCN Hoà Xá Môi trường Văn phòng ban Download
2 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp tỉnh Thanh tra Văn phòng ban Download
3 Thủ tục giải quyết tố cáo cấp tỉnh Thanh tra Văn phòng ban Download
4 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Thanh tra Văn phòng ban Download
5 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Thanh tra Văn phòng ban Download
6 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh Thanh tra Văn phòng ban Download
7 Thủ tục tuyển dụng viên chức Lĩnh vực khác Văn phòng ban Download
8 Thủ tục cho thuê nhà xưởng, văn phòng, kho bãi trong khu công nghiệp Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
9 Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp động BCC (Hợp đồng hợp tác kinh doanh) Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
10 Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong Hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp; hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
11 Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
12 Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
13 Thủ tục đảm bảo đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục ưu đãi đầu tư Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
14 Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng BCC (Hợp đồng hợp tác kinh doanh) Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
15 Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
16 Thủ tục đồng thời đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay cho Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
17 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương được cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
18 Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp không đúng thông tin tại hồ sơ đăng ký đầu tư Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
19 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp bị mất hoặc bị hỏng Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
20 Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
21 Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
22 Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
23 Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh và không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
24 Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư, đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
25 Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
26 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
27 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
28 Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp điều chỉnh: Diện tích đất sử dụng; tăng hoặc giảm vốn đầu tư của dự án từ 10% trở xuống làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
29 Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp điều chỉnh: tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
30 Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: Trường hợp điều chỉnh: mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có) Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
31 Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh trường hợp điều chỉnh: Mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có) Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
32 Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh: Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có) Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
33 Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh: tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
34 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các Khu công nghiệp đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
35 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý các Khu công nghiệp đối với Dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất, dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện tại khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
36 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
37 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư (sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ) thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
38 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
39 Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các Khu công nghiệp đối với dự án có quy mô đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện trong Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
40 Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các Khu công nghiệp đối với dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
41 Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ Tướng Chính phủ và không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trường hợp: Điều chỉnh mục tiêu, địa điểm, công nghệ chính; tăng hoặc giảm trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có) Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
42 Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Trường hợp điều chỉnh: mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có) Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
43 Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các Khu công nghiệp đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
44 Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. (nhà đầu tư trong nước có dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ). Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
45 Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
46 Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các Khu công nghiệp đối với dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất, dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư Download
47 Thủ tục xác nhận hồ sơ trình hưởng ưu đãi về tiền thuê đất tại KCN Hoà Xá Xây dựng Phòng Quản lý Doanh nghiệp Download
48 Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp KCN không thuộc diện cấp GPLĐ Lao động Phòng Quản lý Doanh nghiệp Download
49 Thủ tục thông báo việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp (trừ nhà thầu) trong các KCN Lao động Phòng Quản lý Doanh nghiệp Download
50 Thủ tục tiếp nhận đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời hạn dưới 90 ngày Lao động Phòng Quản lý Doanh nghiệp Download
51 Thủ tục xác nhận đăng ký tạm trú cho người lao động nước ngoài tại các KCN Lao động Phòng Quản lý Doanh nghiệp Download
52 Thủ tục tiếp nhận đăng ký nội quy lao động Lao động Phòng Quản lý Doanh nghiệp Download
53 Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp KCN Lao động Phòng Quản lý Doanh nghiệp Download
54 Thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp KCN Lao động Phòng Quản lý Doanh nghiệp Download
55 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các KCN Xuất nhập khẩu Phòng Quản lý Doanh nghiệp Download
56 Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các KCN Xuất nhập khẩu Phòng Quản lý Doanh nghiệp Download
57 Thủ tục cấp giấy phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các KCN Xuất nhập khẩu Phòng Quản lý Doanh nghiệp Download
58 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (CO) Form D Xuất nhập khẩu Phòng Quản lý Doanh nghiệp Download
59 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại các KCN Thương mại Phòng Quản lý Doanh nghiệp Download
60 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại các KCN Thương mại Phòng Quản lý Doanh nghiệp Download
61 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại các KCN Thương mại Phòng Quản lý Doanh nghiệp Download
62 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại các KCN Thương mại Phòng Quản lý Doanh nghiệp Download
63 Thủ tục xác nhận hồ sơ trình hưởng kinh phí ưu đãi, khuyến khích đầu tư về san lấp, đền bù giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và kinh phí đào tạo lao động của các doanh nghiệp KCN Hoà Xá (trừ công ty hạ tầng) Ưu đãi đầu tư Phòng Quản lý Doanh nghiệp Download
64 Thủ tục xác nhận hồ sơ trình xin hưởng kinh phí hỗ trợ đào tạo lao động đối với các nhà đầu tư thứ cấp trong các KCN Ưu đãi đầu tư Phòng Quản lý Doanh nghiệp Download
65 Thủ tục xác nhận hồ sơ trình xin hưởng kinh phí hỗ trợ đầu tư về san lấp mặt bằng, xây dựng trạm xử lý nước thải đối với doanh nghiệp xây dựng, kinh doanh hạ tầng các KCN Ưu đãi đầu tư Phòng Quản lý Doanh nghiệp Download
66 Thủ tục xác nhận hồ sơ trình xin hưởng kinh phí hỗ trợ đầu tư về đền bù – GPMB khu công nghiệp Mỹ Trung Ưu đãi đầu tư Phòng Quản lý Doanh nghiệp Download
67 Thủ tục kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án Môi trường Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường Download
68 Thủ tục xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường theo ủy quyền của UBND huyện, thành phố Môi trường Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường Download
69 Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo ủy quyền của Sở Tài nguyên và môi trường Môi trường Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường Download
70 Thủ tục trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt và hồ sơ lấy ý kiến thống nhất nội dung đồ án quy hoạch xây dựng KCN Xây dựng Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng Download
71 Thủ tục trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng KCN Xây dựng Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng Download
72 Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN Xây dựng Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng Download
73 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN Xây dựng Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng Download
74 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN Xây dựng Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng Download
75 Thủ tục trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng KCN Xây dựng Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng Download
76 Thủ tục trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng KCN Xây dựng Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng Download
77 Thủ tục trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thông báo địa điểm để khảo sát, lập quy hoạch xây dựng KCN Xây dựng Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng Download
78 Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN Xây dựng Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng Download
79 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN Xây dựng Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng Download
80 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN Xây dựng Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng Download