DANH SÁCH ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CỦA BAN QUẢN LƯ CÁC KCN TỈNH NAM ĐỊNH

 

1. Ông Trần Minh Hoan

- Chức vụ: Trưởng ban

- Số điện thoại liên hệ: 0913.290.908

2. Ông Nguyễn Mai Thuận

- Chức vụ: Chánh Văn pḥng

- Số điện thoại liên hệ: 0936.888.606